Page content

Voorwaarden

Algemene/ Leveringsvoorwaarden TalentFirst Nederland BV

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TalentFirst Nederland B.V. en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, individuele trajecten of trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “cursus”.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door TalentFirst Nederland B.V.

3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Startmoment van de cursus: de eerste cursusdag.
  • Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een cursus of verplaatsen van het startmoment van de cursus.

4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door TalentFirst Nederland B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen TalentFirst Nederland B.V. en de opdrachtgever komt tot stand door inzending door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door TalentFirst Nederland B.V. en de opdrachtgever getekende chriftelijke bevestiging of door schriftelijke, monderlinge of electronische bevestiging door TalentFirst Nederland B.V. aan de opdrachtgever van diens, per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.

2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden.

3. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 50 % van het cursusgeld te vergoeden. Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100 % van het cursusgeld te vergoeden.

4. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4: Annulering door TalentFirst Nederland B.V.

TalentFirst Nederland B.V. heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan TalentFirst Nederland B.V. betaalde bedrag.

Artikel 5: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan TalentFirst Nederland B.V. wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van TalentFirst Nederland B.V. op grond van artikel 4 en geldt alleen indien er nog geen kosten voor de deelname zijn gemaakt.

Artikel 6: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7: Betaling

1. TalentFirst Nederland B.V. brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk 10 dagen na facturering op de door TalentFirst Nederland B.V. aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door TalentFirst Nederland B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door TalentFirst Nederland B.V. gekozen accommodatie.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is TalentFirst Nederland B.V. steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is TalentFirst Nederland B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan TalentFirst Nederland B.V. alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 113 Euro.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

TalentFirst Nederland B.V. heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9: Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de door TalentFirst Nederland B.V. uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij TalentFirst Nederland B.V., tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TalentFirst Nederland B.V. zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van TalentFirst Nederland B.V., berust uitsluitend bij TalentFirst Nederland B.V.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid
1. Door afnemer verstrekte informatie wordt door TalentFirst Nederland BV, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. TalentFirst Nederland BV conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 11: Bedenktermijn en restitutie

1. Mocht de klant af willen zien van deelname dan is dit tot 14 dagen na de boeking, tot 10 werkdagen voor de training/ coaching scholing kosteloos mogelijk. De klant ontvangt binnen twee weken het betaalde bedrag terug (restitutietermijn). Bij latere afmelding wordt €100,- in rekening gebracht i.v.m. administratiekosten en aanschaf van lesmateriaal.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. TalentFirst Nederland B.V. spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainingsen opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.

2. TalentFirst Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 11.344 Euro.

4. TalentFirst Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5. TalentFirst Nederland B.V. zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen TalentFirst Nederland B.V. en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.